0086-13957429233

අප අමතන්න

faesfefs

ලිපිනය

කාමරය 1215, Haiguang ගොඩනැගිල්ල, අංක 298, ෙසොංෂාන් බටහිර පාර, නිංෙබෝ, චීනය.

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

0086-13957429233

0086-574-83031304

අදාළ පුද්ගලයා

මහතා ටෝනි Ding

අප සමග එක්වීමට අවශ්යද?