0086-13957429233
  • සතුටු මව සහ දරුවා පිළිරූ

Hanor රෙදිපිළි  නිංෙබෝ චීනයේ පිහිටා, ප්රධාන වශයෙන් දරුවා රෙදිපිළි හා ගෙදර රෙදිපිළි විවිධ නිෂ්පාදනය හා අපනයනය. අපගේ රෙදිපිළි නිෂ්පාදන රේඛාව දරුවා බ්ලැන්කට්ටුවක්, බබා bib, බබා swaddle, බබා washcloth, බබා වැස්ම සහිත තුවායක්, බබා ගුඩුස් රෙදි, බබා ඩයපර්, බබා bathrobe හා ළදරු ඇඳුම් ඇතුළත් වේ. ඒ වගේම අපි ලොම් බ්ලැන්කට්ටුවක්, තුවාය, වෙරළ තුවායක්, වැඩිහිටි bathrobe, කුෂන්, ෙකොට්ට ආවරණය සහ ඇඳ ඇතිරිලි විශේෂඥතාවක්.